فرایندهای سازمان

در مجتمع پلاستیک طبرستان فرایندهایی شناسایی شده اند و توالی و تاثیر این فرایند ها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته اند. این بررسی جهت کنترل این فرایندها در راستای تحقق خط مشی و اهداف سازمان صورت گرفته است. از این رو برای هر یک از فرآیندها یک شاخص کمی یا کیفی تعریف شده، در بازه های زمانی، این فرآیندها توسط واحد تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها مورد بررسی قرار می گیرند. در این بررسی ها، اندازه گیری های صورت گرفته با شاخص های تعریف شده مقایسه می گردند، میزان انحراف عملکرد هر یک از فرآیندها با شاخص ها مشخص می گردد، جهت از بین بردن انحرافات و دستیابی به شاخص ها اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تعریف، اجرا و پیگیری می شود و تلاش می شود تا از طریق تعریف برخی اقدامات تکمیلی در جهت بهبود مستمر این فرآیندها حرکت شود.

توالی فرآیندها ی سازمان با یکدیگر زنجیره ای را تشکیل می دهند که در ابتدای آن تأمین کنندگان، در درون آن کارکنان و در انتهای آن مشتریان سازمان قرار می گیرند و فعالیت های بررسی و کنترل این فرآیندها همگی در راستای رسیدن به هدف نهایی سازمان که همان رضایتمندی مشتریان است انجام می شود. سیستم مدیریت کیفیت مجتمع پلاستیک طبرستان بر مبنای دستیابی حداکثری به رضایتمندی مشتریان تعریف شده است. این هدف مهم به تمامی کارکنان تفهیم شده است و همگی آنها از نقش و اهمیت فعالیت های خود در جهت رسیدن به این هدف مهم مطلع هستند.
آمار بازدید
امروز: 1
دیروز: 1
این ماه: 1
امسال: 1
کل: 1