جهت نگهداری و ذخیره سازی مواد شیمیایی در صنعت کشاورزی
دیواره مخازن به سهولت توسط گردبرهای نجاری قابل سوراخ نمودن و نصب اتصالات جهت لوله کشی می باشند
افزودنی به کار رفته در مواد اولیه پلیمری مخازن از آنها در برابر اشعه مخرب ماورای بنفش نور خورشید محافظت می کند
ریب های موجود روی بدنه مخازن موجب افزایش استحکام و زیبایی آنها شده است
دارای نشانگر حجمی
در چند مدل و تنوع رنگ های زرد، سبز، سفید

 کد محصول نام محصول لیتراژ / Literطول / Lعرض / Wارتفاع / Hقطر / D
نمایش جزییات 1810221 مخزن سمپاش 400 لیتری کتابی زرد4001424375 
نمایش جزییات 1812071 مخزن سمپاش 100 لیتری گرد زرد 10058 6254
نمایش جزییات 1812072 مخزن سمپاش 100 لیتری دو طبقه زرد100575057 
نمایش جزییات 1812222 مخزن سمپاش 400 لیتری دوطبقه زرد 4001275792 
نمایش جزییات 1812281 مخزن سمپاش 600 لیتری دوطبقه زرد60013258106 
نمایش جزییات 1812351 مخزن سمپاش 1000 لیتری کششی زرد100016011297 
نمایش جزییات 1812401مخزن سمپاش 1500 لیتری زرد1500190120106 
نمایش جزییات 1812401مخزن سمپاش 1500 لیتری کششی زرد1500190120106 
نمایش جزییات 1812421 مخزن سمپاش 2000 لیتری کششی زرد2000214135114 
نمایش جزییات 1815221 مخزن سمپاش 400 لیتری پشت تراکتوری سبز4001207588 
نمایش جزییات 1815222 مخزن سمپاش 400 لیتری توربینی سبز40012075116 
نمایش جزییات 1815281 مخزن سمپاش 600 لیتری پشت تراکتوری سبز60012075108 
نمایش جزییات 1815282 مخزن سمپاش 600 لیتری توربینی سبز60012075132