کد محصول نام محصول لیتراژ / Literارتفاع / Hقطر / D
نمایش جزییات 2510041بشکه 60 لیتری 606136
نمایش جزییات 2516051بشکه 70 لیتری7045 
نمایش جزییات 2516081بشکه 110 لیتری1107545
نمایش جزییات 6130152بشکه دهانه باز 220 لیتری2209359
نمایش جزییات 6230154بشکه ال- رینگ 220 لیتری2209359