جداول ترافیکی در رنگ های سفید ،زرد و قرمز تولید می گردند

 کد محصول نام محصول طول / Lعرض / Wارتفاع / Hقطر / D
نمایش جزییات 2811001جدول ترافیکی 1604681 
نمایش جزییات 2812002بشکه ایمنی بزرگ زرد  10560
نمایش جزییات 2812003بشکه ایمنی کوچک زرد  9050