کد محصول نام محصول طول / Lعرض / Wارتفاع / Hقطر / D
نمایش جزییات 3010001گلدان افراجم بدون چراغ 434390 
نمایش جزییات 3010002گلدان افراجم با چراغ 434390 
نمایش جزییات 3014001گلدان مکعبی کوچک با زیر گلدانی آجری753428 
نمایش جزییات 3014002گلدان مکعبی متوسط با زیر گلدانی آجری784433 
نمایش جزییات 3014003گلدان مکعبی بزرگ اجری 1054439 
نمایش جزییات 3014004گلدان گرد با زیر گلدانی آجری  5364