بررسی وضعیت تکمیل زنجیرۀ ارزش در صنعت پتروشیمی:

دکتر قنبرپور، عضو هیات مدیرۀ انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، در مصاحبۀ خود با شبکۀ خبر گفتند:
هرچقدر بیشتر در جهت توسعۀ زنجیرۀ ارزش محصولات پتروشیمی گام برداریم، ارزش افزودۀ بیشتری خلق می‌شود، تولید خالص داخلی و نرخ اشتغال بالاتر خواهد رفت و در نهایت اقتصاد کشور توسعه می‌یابد.