دکتر برمک قنبرپور، عضو هیات مدیرۀ انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در باب توجه جزئی بر یک جنبه از زنجیرۀ ارزش محصول، گفت:
«تمرکز صرف بر یک بخش از قیمت تمام شده در کل زنجیرۀ ارزش یک محصول، کار صحیحی نیست. بخش خوراک چه حجمی از قیمت تمام شدۀ محصولات پتروشیمی را در برمی‌گیرد؟

در سال گذشته، ما در بخش محصولات پلیمری که در زنجیرۀ ارزش محصولات پتروشیمیایی محصولات تکمیلی هستند بیست درصد رشد تولید داشتیم. و اگر بخواهیم این رشد ادامه پیدا کند، در قدم اول باید نحوۀ دسترسی به مواد اولیه تسهیل شود.» وی افزود: «همکاران ما در صنایع تکمیلی پتروشیمی در سال‌های گذشته درگیر مشکلاتی بسیار جدی بودند که همچنان هم ادامه دارد. بخش زیادی از عرضه‌هایی که به تعویق می‌افتد، یا حجم محصولات پرتوشیمایی‌ای که باید عرضه شود ولی نمی‌شود، باعث می‌شود رقابت‌های شدیدی ایجاد شود. در هفتۀ گذشته، رقابت‌های بخشی از محصولات پلیمری حتی تا نزدیک دویست درصد نیز رسید.» دکتر قنبرپور بحث را با گفتن این نکات به پایان رساندند: «بنابراین تمرکز بر نرخ خوراک، آن هم وقتی که ما این حجم از رقابت را تجربه می‌کنیم، درست نیست. حتی اگر ما دلار را دلار آزاد در نظر بگیریم، باز هم تولید کننده دارد محصولات را با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی خریداری می‌کند. بنابراین تمرکز بر نرخ خوراک نوعی نگاه جزیره‌ایست و باعث یکپارچه ننگریستن به کل زنجیرۀ ارزش خواهد شد.