جمع آوری قلک های مؤسسه ماهک در راستای مسئولیت اجتماعی و ایجاد انگیزه کمک به

جمع آوری قلک های مؤسسه ماهک در راستای مسئولیت اجتماعی و ایجاد انگیزه کمک به هم نوع، قلک های مؤسسه خیریه ماهک در مجتمع پلاستیک طبرستان و فراصنعت طبرستان جمع آوری و وجوه اهدایی آنها در تاریخ 95/05/04 تحویل نماینده آن مؤسسه گردید.