مخازن مجتمع پلاستیک طبرستان در چند نوبت،با مشارکت و همکاری شبانه روزی دوستان در نذرطبیعت به روستاهای حاشیه رودخانه سرباز از توابع سیستان و بلوچستان ارسال گردید تا کودکان ناچار نباشند برای تهیه آب به کنار برکه های تمساح بروند

مخازن مجتمع پلاستیک طبرستان در چند نوبت،با مشارکت و همکاری شبانه روزی دوستان در نذرطبیعت به روستاهای حاشیه رودخانه سرباز از توابع سیستان و بلوچستان ارسال گردید تا کودکان ناچار نباشند برای تهیه آب به کنار برکه های تمساح بروند.