مستند کوتاه بخش هایی از صحبت های مدیر محترم فنی و مهندسی مجتمع پلاستیک طبرستان...

مستند کوتاه بخش هایی از صحبت های مدیر محترم فنی و مهندسی مجتمع پلاستیک طبرستان، جناب آقای دکتر صحرایی

مستند کوتاه بخش هایی از صحبت های مدیر محترم فنی و مهندسی مجتمع پلاستیک طبرستان...

 

مستند کوتاه بخش هایی از صحبت های مدیر محترم فنی و مهندسی مجتمع پلاستیک طبرستان، جناب آقای دکتر صحرایی