اخذ گواهی نامه استاندارد بشکه های بسته بندی ال رینگ و دهانه باز مجتمع پلاستیک طبرستان مجتمع پلاستیک طبرستان موفق به دریافت گواهی استاندارد

اخذ گواهی نامه استاندارد بشکه های بسته بندی ال رینگ و دهانه باز مجتمع پلاستیک طبرستان مجتمع پلاستیک طبرستان موفق به دریافت گواهی استاندارد برای بشکه های بسته بندی ال رینگ و دهانه باز شده است

 

گواهی استاندارد