بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه نیکان 2 ساری از مجتمع پلاستیک طبرستان

بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه نیکان 2 ساری از مجتمع پلاستیک طبرستان