مجتمع پلاستیک طبرستان حامی رسمی مسابقات تکواندو قهرمانی دانش آموزان پسر ساری مجتمع پلاستیک طبرستان با حمایت از رویدادهای ورزشی

مجتمع پلاستیک طبرستان حامی رسمی مسابقات تکواندو قهرمانی دانش آموزان پسر ساری مجتمع پلاستیک طبرستان با حمایت از رویدادهای ورزشی و فرهنگی و آموزشی سعی بر گسترش هرچه بیشتر این امور در زندگی مردم سرزمینمان دارد. ازاینرو از وظایف خود دانسته از فرزندانمان در جهت ساختن جامعه ای شادتر و محیطی سالم تر برای زندگی حمایت نماید.