اسکله امیرآباد مازندران به وسعت 100متر مربع در سال 1395 انجام شد که در موج‌شکن با ساحلی سنگی قرار دارد. این اسکله جهت سوار شدن از راه‌پله سیمانی و پهلو گرفتن کشتی که جهت ایمنی و تحقیقاتی منظور شده است مستقر گردیده است.