دیگر از پروژه‌های انجام شده مجتمع پلاستیک طبرستان در اسکله تجاری کیش می‌باشد. این اسکله تجاری در هرمزگان، در جزیره کیش با هدف سوار و پیاده شدن مسافران با تعبیه 2 رمپ فلزی نصب شده است. این اسکله حدود 200 مترمربع بوده و بر ساحل بتنی مستقر گردیده است. جهت مهار اسکله به بدنه بتن از میله‌های استیل که به گوشواره‌های اسکله متصل شده‌اند نگهداری می‌شود. اسکله تجاری کیش در سال 1385 نصب شده که به‌دلیل محل نامناسب اسکله و طوفان‌های شدید حداکثر 50متر آن در حال حاضر قابل استفاده است.