زرآباد چابهار در استان سیستان و بلوچستان در سال 1392 توسط مجتمع پلاستیک طبرستان نصب شده است. عمده استفاده این اسکله جهت قایق‌های ماهیگیری است. اسکله زرآباد چابهار در موج‌‌شکن حدود 120متر مربع است که به صورت قرینه توسط شمع‌کوبی در مسیر راه روی اسکله اصلی مهار شده است. این آیتم باعث ایمنی و افزایش عمر اسکله شده است. اسکله زرآباد چابهار در موج شکن با ساحل سنگی بوده که جهت سوار شدن به اسکله از رمپ بتنی استفاده شده است.