دیگر از پروژه‌های انجام‌شده مجتمع پلاستیک طبرستان مربوط به اسکله میرمهنای هرمزگان است که در موج‌شکن نصب شده و ساحل آن سنگی است. بیش‌ترین کاربرد این اسکله جهت استفاده قایق‌های ماهیگیری است که توسط سازمان آزاد کیش خریداری شده است. باتوجه به نوع ساحل آن، از رمپ برای سوار شدن به اسکله استفاده می‌شود. قابل ذکر است این پروژه در سال 1386 انجام شده و همچنان در حال استفاده است. مهار این اسکله توسط 2 عدد وزنه 100 کیلوگرمی در آب و 2 عدد میله در ساحل انجام می‌گیرد.